Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Klantenservice: de klantenservice van Afvallen zonder Gedoe waar nadere informatie over haar producten beschikbaar zijn en waar je vragen kunt stellen of meldingen kunt doen over de producten.
  De meest actuele contactgegevens zijn te raadplegen via de Website.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemers

Klaziena Waerts 
Vestigingsadres (geen bezoekadres):
Oude Brandenburgerweg 68, Bilthoven
E-mailadres: info@afvallenzondergedoe.nl

KvK-nummer: 54746450, handelend onder ‘Afvallen zonder gedoe’

Artikel 3 – Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen door jou uitsluitend schriftelijk met Afvallen zonder Gedoe worden overeengekomen.
 6. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het, desgewenst, opslaan en printen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst door middel van daartoe op de Website, in jouw internetbrowser of anderszins beschikbare faciliteiten. Je draagt tevens de verantwoordelijkheid om de opgeslagen kopie van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voor jezelf toegankelijk te maken en te houden.
 7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen jij en Afvallen zonder Gedoe in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 8. De producten van Afvallen zonder Gedoe zijn niet bedoeld voor commerciële, zakelijke of bedrijfsmatige doeleinden, zoals de uitoefening van beroep of bedrijf.
  Je handelt geheel op eigen risico indien je de producten wel hiervoor gebruikt.
  Je vrijwaart Afvallen zonder Gedoe voor schade die als gevolg van dit gebruik kan ontstaan en Afvallen zonder Gedoe heeft in dit geval het recht, onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 9. Afvallen zonder Gedoe vrijwaart zich van enige lichamelijke en of mentale gezondheidsschade als gevolg van het gebruik van haar producten.

Artikel 4: Totstandkoming van producten

 1. De Overeenkomst tussen jou en Afvallen zonder Gedoe komt tot stand door elektronische (per e-mail) bevestiging.
 2. Afvallen zonder Gedoe spant zich in om eventuele vermelde leveringstermijnen in de Overeenkomst na te komen, maar geeft geen garantie.
 3. Indien je een Consument bent en je de Overeenkomst voor een fysiek product geheel via elektronische weg hebt afgesloten, mag je de Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen nadat je de bevestiging per e-mail van de Overeenkomst hebt ontvangen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze ontbinding kun je doorgeven aan de Klantenservice. Heb je al Producten van Afvallen zonder Gedoe ontvangen, dan moet je deze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het doorgeven van deze ontbinding retourneren. De kosten voor het retourneren van de Producten komen voor jouw rekening.
 4. Herroepingsrecht is uitgesloten voor e-books. Een download van een e-book is niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart. Door op “afrekenen” te klikken stem je in met directe levering en zie je af van het herroepingsrecht.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijks, langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web- en betaalomgeving.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van fysieke producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen.
  Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Herroepingsrecht is uitgesloten voor e-books. Een download van een e-book is niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart. Door op “afrekenen” te klikken stem je in met directe levering en zie je af van het herroepingsrecht.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Je recht op herroeping vervalt, nadat de levering is begonnen én de bedenktijd is verstreken.

Herroepingsrecht is uitgesloten voor e-books. Een download van een e-book is niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart.
Door op “afrekenen” te klikken stem je in met directe levering en zie je af van het herroepingsrecht.

Artikel 9 – Tarieven en betalingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven en Euro-koersen.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 4. Indien jij enige betaling niet overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden verricht, dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, word je geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist.
  In dat geval worden alle vorderingen van Afvallen zonder Gedoe op jou terstond opeisbaar.
  Tevens is Afvallen zonder Gedoe gerechtigd redelijke storneringskosten per mislukte incasso-poging in rekening te brengen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het (mail)adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Afvallen zonder Gedoe geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd.
 6. Het risico van beschadiging en of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Privacy en bescherming persoonsgegevens

 1. Afvallen zonder Gedoe verzamelt en verwerkt jouw (persoon)gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
 2. Afvallen zonder Gedoe bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van jouw (persoon) gegevens.
 3. Indien Afvallen zonder Gedoe verplicht is medewerking te verlenen aan een verzoek van een bevoegde instantie om elektronische communicatie af te tappen of op te nemen of om (persoon) gegevens en verkeersgegevens te verstrekken, zal Afvallen zonder Gedoe aan dit verzoek meewerken.
  Afvallen zonder Gedoe is niet aansprakelijk voor schade die je lijdt als gevolg van deze medewerking door Afvallen zonder Gedoe.

Artikel 12: Klachtengeschillen

Je kan een volledige en duidelijk omschreven klacht over de Dienst melden bij de Klantenservice.
Je dient Afvallen zonder Gedoe een redelijke termijn te geven om de klacht te onderzoeken en het onderliggende probleem te verhelpen.
Afvallen zonder Gedoe zal hier passend en tijdig op reageren. Je dient je klacht binnen een zo kort mogelijke termijn na ontdekking van je probleem kenbaar te maken.

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.